NAPREDNE FUNKCIJE

Sve napredne funkcije su Vam besplatno dostupne bez dodatne nadoknade. Ukoliko Vaš telefon podržava ove funkcionalnosti prema proizvođačkoj specifikaciji, možete ih samostalno aktivirati preko svog telefonskog aparata ili preko Moj St Cable naloga.

Za aktivaciju dodatnih usluga pratite sledeća uputstva:

Ova funkcija je aktivirana svim našim korisnicima.

Pritisnite taster *55 i ukucajte broj telefona koji pozivate da biste sakrili identifikaciju svoga broja.

Pritisnite taster *66 i pratite uputstva govornog automata. Da biste ušli u korisnički meni potrebno je da pritisnete tastere 777# za šifru. Deaktivaciju ove funkcije vršite na isti način prateći uputstva govornog automata. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati i preko Moj ST Cable naloga.

Pritisnite taster *66 i pratite uputstva govornog automata. Da biste ušli u korisnički meni potrebno je da pritisnete tastere 777# za šifru. Deaktivaciju ove funkcije vršite na isti način prateći uputstva govornog automata. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati i preko Moj ST Cable naloga.

Ovom funkcijom možete kontrolisati vlastite troškove po izboru. Možete da odaberete mogućnost zabrane međunarodnih poziva, poziva prema mobilnim mrežama kao i prema uslugama s dodatnom vrijednošću. Aktivaciju ili deaktivaciju ove funcije možete izvršiti preko Moj ST Cable naloga ili u najbližem korisničkom centru.

Korišćenjem ove funkcije tokom razgovora dobijate zvučni signal da imate novi dolazni poziv i možete odlučiti da li ćete na njega odgovoriti ili ne, staviti dolazni poziv na čekanje itd.